Mến Chào Bốn Ngón – Greeting in Christ!

Thân chào quý bạn đến Huynh Trưởng chấm org, trang mạng dành để thăng tiến các kiến thức chung cho các thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Welcome to HuynhTruong.org, a Vietnamese Eucharistic Youth Learning Portal aims to advance the learning process for members in the Vietnamese Eucharistic Youth Movement of America.

≡ Làm thế nào để lấy bản đăng nhập – How to get a login?

Để tránh trường hợp các đăng nhập RÁC và giử trang huấn luyện này ít va chạm, chúng tôi đã đóng phần ghi danh tự động và chỉ có đăng ký lấy bản đăng nhập bằng điện thư. Xin vui lòng gởi đến admin@eym.org, Tên Thánh, Tên Họ, Điện Thư và số Huynh Trưởng của TNTT.org (theo thứ tự đã nêu) nếu không yêu cầu sẽ không được chấp nhận.

To eliminate spam users and keep our learning portal minimal, we have closed the user online creation to a manual process. Please email admin@eym.org, for a login request. Please provide your Saint Name, Full Name, Your Email and Your TNTT.org ID (in this order) or your request will be ignore.

≡ Những mẫu đơn hữu ích cho Huynh Trưởng – Useful templates for Youth Leaders

  ≡ Mẫu Đơn Bó Hoa Thiêng – Spiritual Bouquet Template xlsx | pdf
  ≡ Mẫu Đơn Kế Hoạch Khóa – Lesson Planning Template pdf | doc
  ≡ Mẫu Đơn Tập Soạn Khóa – How to plan your lesson pdf | doc
  ≡ Phiếu Lượng Giá Khóa – Lesson Evaluation pdf | doc
  ≡ Mẫu Đơn Điểm Danh Đội – Team Attendance Sheet Template xlsx
  ≡ Tên Các Đội và Câu Đáp – Team Names and Replies pdf